Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského  parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním  osobních údajů (dále jen „GDPR“) zástupcům zákazníků a obchodních partnerů společnosti  ATREA s.r.o. 

Správce vašich údajů 

Společnost ATREA s.r.o., IČ: 63144476, se sídlem Československé armády 32, 466 05 Jablonec  nad Nisou, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl  C, vložka 9061 (dále jen „ATREA“) jako správce vás tímto v souladu s GDPR informuje  o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech. 

Účely zpracování vašich údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely: 

plnění povinností vyplývajících ze smluv; 

plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb; 

plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů; vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů; 

zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb; 

pořádání obchodních akcí a školení včetně zvaní a zajištění ubytování; personalizovaného přístupu k našim internetovým službám; 

zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů. 

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá  ATREA vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na  automatizovaném rozhodování včetně profilování, a to do doby než s tímto využitím svého  kontaktu vyjádříte nesouhlas. 

Vaše údaje, které zpracováváme 

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů: 

Identifikační údaje 

Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu:  jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě. 

Kontaktní údaje 

Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla,  adresa firmy nebo kontaktní adresa. 

Údaje o odborném zaměření 

Abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, které odpovídají  vašemu požadavku, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: povolání, odborná specializace,  obchodní dotazníky. 

Údaje o využívání internetových služeb 

Abychom mohli přizpůsobovat obchodní informace vašemu zájmu, zpracováváme osobní  údaje v rozsahu: záznamy o využívání našich internetových služeb, IP adresy zařízení  a identifikátory cookies.

Příjemci vašich údajů 

Pro zpracování vašich osobních údajů využíváme další zpracovatele. Zpracování osobních  údajů mohou pro ATREA provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování  osobních údajů. 

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny dalším příjemcům, jako  např. státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich  zákonných pravomocí, subjektům zajišťujícím prodej, montáž a servis našich výrobků, nebo  subjektům zprostředkovaně poskytujícím další smluvním vztahem domluvené služby. 

Doba zpracování vašich údajů 

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi  zastupovanou firmou a ATREA anebo po dobu trvání vaší registrace k využívání služeb ATREA. Po ukončení smluvního vztahu mezi vámi (případně vámi zastupovanou firmou) a námi anebo  po ukončení vaší registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme vaše osobní údaje  pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně  závazných právních předpisů. 

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních  sdělení, jsou námi tyto údaje zpracovávány do odvolání Vašeho souhlasu. Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni  uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme  z našich databází a systémů. 

Jaká máte práva 

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými  právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu.  V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento  souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje  žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním  obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování. 

Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí s ověřenou  identifikací a podpisem zaslanou poštou na adresu ATREA, nebo zaslanou elektronicky do  datové schránky jr7n4j2, anebo osobně podáním žádosti na adrese ATREA. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost  u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

Pokud máte otázky k výše uvedeným informacím, napište nám na gdpr@atrea.cz. V Jablonci nad Nisou 24. 5. 2018.